+ 32 2 537 94 31 info@lawgitech.eu

Voorwaarden

 

Deze website van Lawgitech.eu (hierna de “site” of “Lawgitech” genoemd) is eigendom van het maatschappelijk middenveld in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digilaw met ondernemingsnummer 0675487115 en het hoofdkantoor social is gevestigd in 1000 Brussel, Michel-Angelaan 86. Het bedrijf is ook de site-editor en eigenaar van het merk Lawgitech waaronder het opereert.

 

De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik door de gebruikers / klanten van de Lawgitech-site of de bestelling van een dienst, het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de site worden gepubliceerd. Door toegang te krijgen tot de site, wordt de gebruiker geacht de veranderingen die zich hebben voorgedaan zonder voorbehoud of beperking te hebben geaccepteerd.

 

Voor de doeleinden van deze AV zijn de voorwaarden als volgt gedefinieerd:
“Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die door de site bladert.

 

“Cliënt”: Geadresseerde van een bevolen consultatie, namelijk de gebruiker die voor eigen rekening minstens één consultatie voor advocaten heeft besteld of elke rechtspersoon waarvoor een gebruiker die naar behoren gemachtigd is hem te vertegenwoordigen, een consultatie heeft besteld.
Deze algemene voorwaarden zijn met name beschikbaar in het Frans en het Engels. In geval van verschil in interpretatie tussen de verschillende versies, prevaleert de Franse tekst.

1. ONLINE WETTELIJKE DIENSTEN VOOR ADVOCATEN

 

1.1. WIE ZIJN LAWGITECH ADVOCATEN?

 

Advocaten uit het maatschappelijk middenveld in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digilaw worden vermeld op LAWGITECH.

 

1.2. VOOR WIE ZIJN ONLINE LEGALE DIENSTEN?

 

DIGILAW / LAWGITECH richt zich voornamelijk op:

(1) ondernemers en vrije beroepen om hun belangen te behartigen, van de oprichting van hun bedrijf tot de marketing van hun producten of diensten, door de waardering van hun bijdragen;
(2) innovatieve bedrijven en start-ups, in projecten die een beroep doen op het handelsrecht en met name de overdracht van technologie en / of knowhow (verkoop, licenties, distributie, franchises, enz.);
(3) artiesten zoals muzikanten, scenarioschrijvers, schrijvers, fotografen, illustratoren, enz. Om hun werken te beschermen en te verbeteren.

De advocaten waarnaar op de DIGILAW-website wordt verwezen, bieden assistentie op alle juridische gebieden die direct of indirect betrekking hebben op de online activiteiten van de bovengenoemde personen, zodra deze activiteiten verband houden met België.

Elk van de bij DIGILAW bestelde diensten wordt geleverd door een van de Advocaten vermeld op DIGILAW (hierna de Advocaat genoemd).

 

1.3. DEADLINES

De voor de dienstverlening voorgestelde termijnen beginnen te lopen op de dag volgend op die van de ontvangst door het kabinet van de door de Klant ingevulde vragenlijst.

 

 

2. TRANSPARANTIE VAN VERGOEDINGEN, VERGOEDINGEN EN BELASTINGEN

 

2.1. PAKKET

 

Voor elk van de aangeboden diensten op de LAWGITECH-site wordt een pakket aangeboden. Het te betalen vaste tarief omvat de erelonen en kosten van de advocaat, evenals de BTW.

 

2.2. BTW IN VERBAND MET JURIDISCHE DIENST

 

De tariefvoorwaarden vermelden de prijs exclusief belasting (HT) van de dienst en de totale prijs (TTC) van de dienst.

 

2.3. BETALING DOOR DE PAKKETGEBRUIKER

 

Betaling van het pakket door de gebruiker vindt plaats vóór de uitvoering van de dienst door de advocaten. Betaling wordt gedaan aan de BE90 3630 6581 3732-rekening die op naam van het maatschappelijk middenveld is geopend in de vorm van een particulier maatschappelijk middenveld met beperkte aansprakelijkheid Digilaw en de gebruiker moet de haalbaarheid van de betaling waarborgen en is als enige verantwoordelijk voor de betaling.

 

2.4. SAMENVATTING

 

Voorafgaand aan het verlenen van de dienst, zal de advocaat die verantwoordelijk is voor het verlenen van de op Lawgitech bestelde dienst aan de cliënt een samenvatting van de bestelde dienst meedelen, inclusief het pakket en de tijd of datum of afspraak, evenals hun contactgegevens.

 

2.5. FACTUUR

 

Aan het einde van elke dienst is de advocaat verplicht om een ​​factuur te sturen naar de klant die namens hem de bestelling heeft geplaatst.

 

2.6. TERUGBETALING VAN DE BELGISCHE BTW

 

 

Uit voorzorg wordt de klant uitgenodigd om Belgische btw te betalen bij het bestellen. De btw kan worden terugbetaald als deze onderworpen is aan de intracommunautaire regeling voor zelfafwikkeling of als de btw niet verschuldigd is.

 

Als de klant van mening is dat hij geen Belgische btw moet betalen omdat zijn bedrijf is gevestigd in een ander lid van de Europese Unie dan België en onderworpen is aan een zelfliquidatieregime, of omdat zijn bedrijf is gevestigd in buiten de Europese Unie en omdat de btw niet verschuldigd is, mag hij niet vergeten in voorkomend geval zijn intracommunautair btw-nummer en de zetel van zijn onderneming op het bestelformulier te vermelden. De Advocaten zullen op eigen initiatief tot een voorafgaande verificatie overgaan, zo nodig zullen zij de cliënt zo spoedig mogelijk de Belgische BTW terugbetalen.

 

 

3. EINDE RELATIES

 

Elke partij kan de betrekkingen met de andere partij beëindigen na schriftelijke kennisgeving.

 

In ieder geval blijft de cliënt verantwoordelijk voor de betaling van de vergoedingen, kosten en verschotten van de Advocaten tot de datum waarop zij ophouden als uw raadsman op te treden.

 

 

4. COMMUNICATIE TUSSEN PARTIJEN

 

Advocaten kunnen zonder extra kosten communiceren met klanten die online diensten hebben besteld via e-mail of Skype / WhatsApp om aanvullende informatie op te vragen die nuttig is voor hun dossier, aangezien zij voldoende maatregelen hebben genomen om de veiligheid te waarborgen en de vertrouwelijkheid van communicatie (inclusief het risico van ongeautoriseerde onderschepping of toegang tot deze communicatie of het risico van virussen). De advocaten van Lawgitech handhaven ook adequate informatiebeveiligingsmaatregelen.

 

 

5. VERTROUWELIJKHEID EN BETREKKINGEN MET ANDERE KLANTEN

 

Alle informatie die Gebruikers aan Lawgitech Advocaten meedelen die niet in het publieke domein is, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Advocaten zullen dit alleen melden met hun toestemming of als ze wettelijk verplicht zijn of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit.

 

 

6. DOCUMENTATIE EN KENNISGEVING

 

Cliënten mogen vrijelijk voor eigen gebruik alle mededelingen en documentatie gebruiken en kopiëren die de advocaten hebben opgesteld in het kader van hun dienstverlening, maar ze moeten als vertrouwelijk en alle eigendomsrechten worden beschouwd intellectueel over hen blijft hun eigendom.

 

Advocaten bewaren archieven in overeenstemming met de eisen die aan hen worden gesteld.

 

 

7. PROFESSIONELE VERPLICHTINGEN

 

7.1. RESPECT VOOR ETHIEK

 

Advocaten van Lawgitech oefenen een gereglementeerd beroep uit, onderworpen aan de ethische normen van de Franse en Duitstalige Balie (www.avocat.be) en de Franse Balie van de Balie van Brussel (www.barreaudebruxelles.be). Aanvullende informatie over de beroepsregels die op Lawgitech Advocaten van toepassing zijn, is te vinden in deze order.

 

Elke moeilijkheid in verband met de naleving van de ethische regels die van toepassing zijn op advocaten kan aanleiding geven tot een klacht bij de voorzitter van de balie van de balie van Brussel. In het geval van een geschil over vergoedingen, worden ook bemiddelings-, bemiddelings- en arbitrageprocedures ingesteld door de bevoegde Orde. Alle informatie over dit onderwerp is te verkrijgen via de bovengenoemde internetadressen.

 

7.2. IDENTIFICATIEVERPLICHTINGEN

 

Net als andere professionele dienstverleners zijn advocaten onderworpen aan strikte identificatieverplichtingen voor cliënten onder het wetgevingskader met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bij gebrek aan een bevredigende identificatie zijn advocaten niet bevoegd om met hun werk te beginnen en zullen zij het door de gebruiker betaalde pakket zo snel mogelijk volledig terugbetalen.

 

7.3 AARD VAN HET VERSTREKTE ADVIES

 

Het enige doel van de adviseur is cliënten te helpen bij geschillen en juridisch en, in voorkomend geval, belastingadvies. Het is met name niet hun verantwoordelijkheid om klanten te adviseren over de voor- en nadelen van een investeringstransactie en het advies mag niet worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of een aanmoediging om een ​​investeringsbeslissing te nemen.

 

 

8. GEGEVENSVERZAMELING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

8.1 VERZAMELDE GEGEVENS

 

Om de gebruiker toegang te geven tot de Lawgitech-site om services online te bestellen, moet de site de gegevens verzamelen en overdragen die nodig zijn om deze services te verlenen.

 

Deze gegevens worden door advocaten gebruikt voor het verstrekken van cliëntenoverleg.

 

8.2 VERKLARINGEN

 

S.P.R.L. Digilaw is verantwoordelijk voor de verwerking van gebruikersgegevens die zijn verzameld op de Lawgitech-website.

 

De functionaris voor gegevensbescherming is Me Jeoffrey Vigneron, advocaat aan de balie van Brussel.

 

De autorisatie van Digilaw S.P.R.L. om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken wordt gevraagd voordat er gegevens worden verzameld door middel van een validatie-selectievakje op de Lawgitech-website.

 

In alle gevallen heeft de gebruiker het recht om om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van alle gegevens over u, evenals het recht om bezwaar te maken, te ondervragen, te openen, te corrigeren en zich ertegen te verzetten. commerciële prospectie, die kan worden uitgeoefend per e-mail naar info@lawgitech.eu of per post naar Digilaw SCPRL op het adres Michel-Ange 86 te 1000 Brussel (België), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

 

8.3 RECHT VAN TOEGANG, BEZWAAR EN CORRECTIE

 

De klant heeft een individueel recht op toegang en rectificatie met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.

 

De Klant kan zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

 

Als de Cliënt dit recht wil uitoefenen en informatie over hem wil verkrijgen, moet hij een e-mail sturen naar de Advocaten.

 

8.4 COOKIES

 

Computercookies zijn kleine bestanden die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen en die hun bezoek aangenamer maken en waarmee ze verbinding kunnen maken met de site.

 

Mogelijk moet de site verschillende cookies gebruiken:

 

(1) Gebruikersaccount. Deze cookies registreren een unieke identificatie waarmee de verbinding van de gebruiker met de site kan worden gehandhaafd. Deze cookies bevatten geen directe persoonlijke informatie.
(2) Beveiliging. Naast de beveiligingsanalyses die op de servers aanwezig zijn, gebruikt de site cookies om de beveiliging te versterken en mogelijk kwaadaardig gedrag te identificeren.
(3) Navigatie. Deze cookies maken de personalisatie mogelijk van de inhoud die specifiek voor elke gebruiker wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: toon een uitlegpagina tijdens een 1 e servicebezoek; bewaar weergave- of sorteervoorkeuren; enz.
Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.
(4) Analyse. Lawgitech maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen) om website-exploitanten te helpen analyseren hoe gebruikers ze gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google, die deze opslaat op haar servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook delen met derden als dit wettelijk verplicht is of als die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren:

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat als hij besluit alle cookies te blokkeren, bepaalde functies van de site mogelijk niet werken.

 

Ten slotte biedt de Lawgitech-site de mogelijkheid om inhoud te delen op sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, enz.). Deze sociale netwerken kunnen, onafhankelijk van de Site, cookies plaatsen waarvan het gebruik specifiek voor hen is en Lawgitech is buitenlands. Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, blokkeert de Site vooraf en standaard cookies die door sociale netwerken of andere sites van derden kunnen worden geplaatst.

 

8.5 LIVE-CHAT

 

Meer specifiek kan Lawgitech live chatsoftware gebruiken om met de gebruiker te communiceren. De leverancier is Zendesk, wiens Franse dochteronderneming is gevestigd op 266 Place Ernest Granier, 34000 Montpellier, Frankrijk. U kunt het privacybeleid van de leverancier raadplegen op het volgende internetadres https://www.zendesk.fr/company/customers-partners/eu-data-protection/. In overeenstemming met dit beleid is het gebruik van informatie die is verzameld als onderdeel van de service beperkt tot de levering van de service waaraan Lawgitech heeft deelgenomen. Lawgitech kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker voor inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens die via de software zijn verzameld.

 

 

9. VERANTWOORDELIJKHEID

 

9.1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR CONTINU TOEGANG TOT DE DIGILAW-SITE

 

Het maatschappelijk middenveld in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digilaw stelt alles in het werk om continue toegang tot de Lawgitech-site te waarborgen.

 

Het biedt echter geen enkele garantie voor continuïteit, aangezien continuïteit met name afhankelijk kan zijn van derden (met name toegangsprovider, host, energieleverancier).

 

De verantwoordelijkheid van de vennootschap of van de advocaten kan daarom niet worden ingeroepen vanwege de schade die voortvloeit uit een onmogelijkheid van toegang

 

Evenzo behouden de advocaten zich het recht voor om de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken om redenen van onderhoud, updates of om welke andere reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers en zonder recht op compensatie.

 

De site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden, advocaten of met name bestellingen. De verantwoordelijkheid van het bedrijf kan in geen geval worden genomen in het geval dat de inhoud van de websites van derden in strijd is met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

 

In ieder geval kunnen de advocaten niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van een van de verplichtingen door overmacht wordt verhinderd of vertraagd, en met name in geval van onderbreking of storing van de netwerken telecommunicatie of energie, brand, natuurramp.

 

9.2. BEPERKING VAN PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Digilaw / Lawgitech voor enige schade, verlies of kosten die de cliënt draagt ​​in verband met hun tussenkomst is beperkt tot het bedrag van hun verzekeringsdekking zoals gespecificeerd in artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden.

 

In geen geval mag de aansprakelijkheid van Advocaten worden aangevochten door een derde partij.

 

9.3. PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

 

De professionele burgerlijke aansprakelijkheid wordt verzekerd door de vennootschap gekozen door de Orde van Franse en Duitstalige balies, namelijk momenteel ETHIAS Common Law, met het hoofdkantoor gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers, 24. Het verzekerde kapitaal is 1.250.000 € per schadegeval, alle schade samen. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, exclusief aansprakelijkheidsacties onder de wet of jurisdictie van Canada en de Verenigde Staten.

10. INHOUD UITGEZONDEN DOOR DE SITE

 

Het maatschappelijk middenveld in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digilaw is de houder van de intellectuele eigendomsrechten van de algemene structuur van het merk en van de lawgitech-website en de inhoud ervan.

 

Elke ongeoorloofde reproductie van de naam en de onderscheidende logo’s en tekens vormt een overtreding die strafbaar is met civiele en strafrechtelijke sancties.

 

In het bijzonder elke representatie, reproductie, wijziging of meer in het algemeen enige of gedeeltelijke exploitatie van de site, de inhoud of de diensten, de naam, de logo’s, handelsnamen, acroniem, domeinnamen, zonder toestemming voorafgaande en uitdrukkelijke raad, is ten strengste verboden; ongeacht de ondersteuning en het gebruikte proces.

11. TOEPASSINGSGEBIED

 

Deze algemene interventievoorwaarden vervangen elke eerdere overeenkomst en sluiten de toepassing van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit.

 

 

12. AANVAARDING

 

Elk verzoek om tussenkomst van advocaten dat de cliënt heeft aangevraagd op de website van Lawgitech, impliceert voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Ze prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze algemene interventievoorwaarden, hun interpretatie en hun implementatie zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

Elk geschil met betrekking tot de tussenkomst van het maatschappelijk middenveld in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digilaw of advocaten van DIGILAW / LAWGITECH worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.